Logotyp

Levels of ozone highest over open ocean

The concentrations of ozone can vary significantly over small geographical distances. A new research paper from researchers in the CLEO program shows that ozone levels are highest over open ocean

Koncentrationerna av ozon nära marken kan variera betydligt på korta geografiska avstånd. En ny forskningsartikel från forskare verksamma inom CLEO-programmet visar att ozonhalterna är som högst ute över öppna havet

Figuren visar medelvärden för ozonhalter under försommaren 2007, fördelade på dygnets 24 timmar. Ozonhalter mättes samtidigt vid tre olika platser längs västkusten; Nidingen, en liten ö ca 5 km utanför kustlinjen vid Kungsbacka; Råö, en plats vid kustlinjen på Onsalahalvön strax söder om Göteborg; samt vid Östads säteri, en plats i inlandet ca 45 km nordost om Göteborg. Ozonhalterna anges som ppb (nmol/mol).

Ozon bildas i luftlagren nära marken när halterna av ozonbildande ämnen (främst kväveoxider och flyktiga organiska kolväten) är höga. Eftersom de kemiska reaktionerna som ger upphov till ozonbildning drivs av energin från solljuset, bildas höga ozonhalter främst under soliga väderförhållanden, ofta på senvåren och försommaren. Mycket höga ozonhalter blir det när kraftigt förorenad luft transporteras in över Sverige från kontinentala och södra Europa.

EU ställer krav på hur ozonövervakningen skall se ut för att ge tillfredsställande svar vad gäller påverkan på människors hälsa samt på ekosystemen. Sverige uppfyller inte fullt ut EU´s krav, men Sverige åberopar i stället att vi har kompletterande kunskap om hur ozonhalterna varierar geografiskt över Sverige. Som ett led i detta har forskare under en lång rad år mätt halterna av ozon på olika platser i landskapet främst i södra Sverige. Dessa mätningar har till stor del finansierats från olika länsstyrelser.

Forskare från IVL, Göteborgs Universitet och SMHI, verksamma inom forskningsprogrammet CLEO, har sammanställt och analyserat ozonförekomsten under försommaren vid tre olika platser längs den svenska västkusten; Nidingen, en liten ö ute på havet utanför Kungsbacka; Råö, en plats vid kustlinjen på Onsalahalvön strax söder om Göteborg; samt Östads Säteri, en plats i inlandet ca 45 km nordost om Göteborg. Resultaten visar att ozonförekomsten är som högst ute över det öppna havet, medan det är som lägst i inlandet, i synnerhet nattetid. Det kan därför finnas anledning för personer med särskilt svåra luftvägsproblem att iaktta en viss försiktighet och undvika platser vid eller ute på havet under s.k. ozonepisoder, dvs korta perioder med särskilt höga ozonhalter. Information om ozonhalter i olika delar av Sverige i realtid kan man finna på internet, http://www3.ivl.se/miljo/projekt/ozon/ozon_online_dag.asp External link..


Referens:

Pleijel, H., Klingberg, J., Pihl Karlsson, G., Engardt, M. and Karlsson P.E. 2013. Surface ozone in the marine environment - horizontal ozone concentration gradients in coastal areas. Water, Air, & Soil Pollution224, 1603. DOI 10.1007/s11270-013-1603-4Updated: 2013-10-31
Illustrations:Tobias Flygar                      The website is administrated by IVL Swedish Environmental Research Insitute Ltd | © IVL
.