Logotyp

CLEO forskar på klimatförändringar och miljömål

CLEO är ett 6-årigt forskningsprogram finansierat av Naturvårdsverket med målsättningen att stötta framtida miljömålsarbete med vetenskapligt underlag om klimatförändringens påverkan på våra möjligheter att uppnå miljömålen Frisk Luft, Bara naturlig Försurning, Ingen Övergödning och Giftfri Miljö.

 
CLEO utförs av ett konsortium av Sveriges ledande forskningsinstitutioner på tillämpad miljöforskning under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet. Deltagarna i konsortiet är SMHI, Sveriges Lantbruksuniversitet, Vatten och Miljö, Mark och Miljö; Göteborgs Universitet — Kemi, Miljö och växtvetenskap, Stockholms Universitet - Institutionen för tillämpad Miljövetenskap samt Lunds Universitet, Institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper.

CLEO kommer att bedriva forskning genom fältexperiment, utvärdering av mätdata, modellutveckling, modelltillämpning samt utvärdering av våra möjligheter att nå miljömålen under olika framtidsscenarier, med hänsyn tagen till synergier och konflikter mellan åtgärdsstrategier för luft och klimat.

CLEO samverkar med nationella och internationella forskningsprogram genom samarbeten inom forskningsprojekt och genom gemensamma synteser. Inom programmet integreras och förstärks svenska forskningsresurser för att bättre kunna bistå myndigheterna med att ta fram underlag till utvärdering av de Nationella Miljökvalitetsmålen.

Programmet inleds 2010 och den första fasen avslutades 2012. En andra fas av forskningsprogrammet har startats upp med ytterligare tre år med forskning och kommunkation av resultaten. Forskningsprogrammet är organiserat i fem kluster som vardera innehåller ett antal forskningsprojekt. Programmet bygger på en tät samverkan mellan de olika klustren där de olika delarana ska leverera underlag och resultat till varandra som stödjer en gemensam analys.

 

Illustrations:Tobias Flygar                      The website is administrated by IVL Swedish Environmental Research Insitute Ltd | © IVL
.